Klik hier voor de door het RIVM vastgestelde kwaliteitseisen voor counselors.

De SPSZN heeft als regionaal centrum de verantwoordelijkheid om de volgende kwaliteitstoetsingen uit te voeren:

Counselors: jaarlijks op het normaantal counselinggesprekken, tweejaarlijks op de accreditatiepunten voor prenatale screening gerelateerde bijscholing. Het regionaal beleid normaantal counseling vindt u in dit document:  Beleid aantallen verrichtingen 10okt2016.

Zorginstellingen: tweejaarlijkse kwaliteitstoets volgens format kwaliteitstoets counseling (kijk voor meer informatie op de website van het RIVM: klik hier).

Wanneer een uitvoerder het niet eens is met het oordeel van het regionale centrum, en onderling overleg hierover tussen regionaal centrum en uitvoerder niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan een uitvoerder bezwaar indienen tegen het oordeel van het regionale centrum. Zie hiervoor de Algemene bezwaarprocedure kwaliteitstoetsing prenatale screening op de website van het RIVM.