Voor de uitvoering van het SEO bestaat zowel een Kwaliteitseis SEO als een Modelprotocol van het NVOG.

Beeldbeoordeling SEO
De SPSZN visiteert periodiek zorginstellingen die een contract hebben voor het uitvoeren van het SEO. Voorafgaand aan de visitatie wordt de echoscopist gevraagd een logboek te maken. De casus voor dit logboek worden, door de SPSZN, willekeurig geselecteerd uit recente SEO-gegevens. De beelden van het logboek worden door deskundigen uit het Erasmus MC beoordeeld. Tijdens de visitatie wordt de beoordeling van de SEO-beelden besproken.

Bij de vijfde visitatieronde wordt er voor de kwaliteitsbeoordeling SEO gebruik gemaakt van het nieuwe landelijke protocol, zie de website van het RIVM. Wanneer een uitvoerder het niet eens is met het oordeel van het regionale centrum, en onderling overleg hierover tussen regionaal centrum en uitvoerder niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan een uitvoerder bezwaar indienen tegen het oordeel van het regionale centrum. Zie hiervoor de Algemene bezwaarprocedure kwaliteitstoetsing prenatale screening op de website van het RIVM.

Meer informatie?
SEO-contract: klik op de betreffende link rechts op deze pagina.
Criteria SEO-beoordeling en bijbehorend landelijk format scoringsformulier 2020
Voorbeeldlogboek met echobeelden ronde 5 d.d. januari 2020