Prenatale screening een bevolkingsonderzoek dat in Nederland aan iedere zwangere wordt aangeboden. Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland (SPSZN) is één van de acht regionale vergunninghouders voor de uitvoering van prenatale screening in het kader van de Wet op Bevolkingsonderzoek (WBO). Uitvoerende partijen zoals verloskundigenpraktijken, echocentra en ziekenhuizen zijn in het kader van de WBO verplicht een contract af te sluiten met hun regionaal centrum. In de regio zuidwest Nederland is dat de SPSZN. Daarnaast dienen alle individuele zorgverleners een kwaliteitsovereenkomst aan te vragen voor het uitvoeren van de prenatale screeningsonderzoeken.

Onder uitvoering van de prenatale screening vallen de volgende verrichtingen: (1) de counseling voor prenatale screening, (2) de combinatietest, (3) de Niet Invastieve Prenatale Test (NIPT) en (4) de 20-wekenecho (structureel echoscopisch onderzoek).

De SPSZN heeft tot doel de prenatale screening binnen de regio Zuidwest Nederland te coördineren en de kwaliteit hiervan te bewaken. Dit wil de SPSZN bereiken door middel van:

  • Het sluiten van overeenkomsten met uitvoerders van de prenatale screening in de regio.
  • Het coördineren van de registratie van de uitvoering van de counseling en de prenatale screeningsonderzoeken.
  • Het in stand houden van een regionaal netwerk waarin zorgverleners in de regio vertegenwoordigd zijn en met elkaar samenwerken.
  • Het bevorderen van adequate voorlichting door zorgverleners over prenatale screening.
  • Het waarborgen van en de controle op de landelijke kwaliteitseisen van uitvoering van counseling en de prenatale screeningsonderzoeken in de eigen regio.
  • Het ondersteunen van deskundigheidsbevordering bij de uitvoering.

De taken van de SPSZN bestaan uit het contracteren van zorgverleners en zorginstellingen, het verzamelen van prenatale screeningsgegevens en de registratie daarvan in de landelijke database Peridos, het toetsen en borgen van de kwaliteit van de uitvoering van prenatale screening, het geven van voorlichting aan contractanten en het ondersteunen van deskundigheidsbevordering. Daarnaast heeft de SPSZN tot doel de kwaliteit van de prenatale screening (mede) tot een optimaal niveau te brengen. Hierbij dienen de landelijke kwaliteitseisen zoals deze door het RIVM-CvB zijn vastgesteld als leidraad.