Bezwaarprocedure

Regionale centra prenatale screening hebben de taak om de kwaliteit van de uitvoering van de prenatale screening te waarborgen. De kwaliteit van de prenatale screening is vastgelegd in verschillende landelijke kwaliteitseisen waaraan de uitvoerders (zorginstellingen counseling /echoscopie, screeningslaboratoria, echoscopisten en counselors) moeten voldoen. De regionale centra toetsen of de uitvoerders voldoen aan de landelijk vastgestelde kwaliteitseisen.

Een uitvoerder kan bezwaar indienen als een uitvoerder het niet eens is met de gang van zaken tijdens een beoordeling of met het oordeel van het Regionale Centrum, en onderling overleg hierover niet tot een bevredigende oplossing leidt. De bezwaarprocedure vindt u hier:

https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Preventie_Ziekte_Zorg/dep_seo/Bezwaarprocedure_kwaliteitstoetsing_prenatale_screening