Onderzoek bestuurlijke structuur (12-12-2014)

Op verzoek van het Ministerie van VWS is door KPMG-Plexus een onderzoek verricht naar de bestuurlijke structuur van het programma prenatale screening. Daarbij is gekeken naar de programmacoördinatie door het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM, de organisatie van de Regionale Centra en naar de overlegorganen, zoals het Centraal Orgaan Prenatale Screening, het Platform-overleg van de Regionale Centra en de verschillende werkgroepen. KPMG-Plexus heeft een advies opgesteld voor verbetering van de bestuurlijke structuur. Dit advies zal medio december aan het ministerie van VWS worden aangeboden.