Laatste nieuws

Bezwaarprocedure

Regionale centra prenatale screening hebben de taak om de kwaliteit van de uitvoering van de prenatale screening te waarborgen. De kwaliteit van de prenatale screening is vastgelegd in verschillende landelijke kwaliteitseisen waaraan de uitvoerders (zorginstellingen counseling /echoscopie, screeningslaboratoria, echoscopisten en counselors) moeten voldoen. De regionale centra toetsen of de uitvoerders voldoen aan de landelijk vastgestelde kwaliteitseisen.

Een uitvoerder kan bezwaar indienen als een uitvoerder het niet eens is met de gang van zaken tijdens een beoordeling of met het oordeel van het Regionale Centrum, en onderling overleg hierover niet tot een bevredigende oplossing leidt. De bezwaarprocedure vindt u hier:

https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Preventie_Ziekte_Zorg/dep_seo/Bezwaarprocedure_kwaliteitstoetsing_prenatale_screening

Nieuwsbrief 58

06-03-2018

Vandaag verzond de SPSZN Nieuwsbrief 58, met een brief van Star-SHL met informatie over de labworkflow. U vindt de nieuwsbrief en bijlage onder actueel/nieuwsbrieven.

N.B. In de nieuwsbrief wordt gemeld dat de casuïstiekbespreking plaatsvindt op dinsdag 28 mei a.s., dit moet maandag 28 mei zijn.